Ceníme si súkromie návštevníkov našej stránky. Aj preto Vás informujeme, že na tejto stránke používame cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu webstránky, jej zabezpečenie, analýzu návštevnosti a správania používateľov. Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlasím

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spätného kontaktovania mojej osoby na vlastnú žiadosť

Exekútorský úrad

Haburská 49/A

821 01 Bratislava


Úradné hodiny

Pondelok - Utorok, Štvrtok - Piatok

09:00 - 15:00


Streda

09:00 - 16:00

 • Čo je exekúcia?

  Exekúcia je zákonom upravený postup exekútora pri nútenom výkone rozhodnutia. Ak si žalovaná osoba v určenej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, môže exekútor, na návrh oprávneného, uskutočniť nútený výkon rozhodnutia - exekúciu.

 • Kto je súdny exekútor?

  Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor má v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa.

 • Kedy začína exekučné konanie?

  Dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

 • Čo musí obsahovať návrh na vykonanie exekúcie?

  • označenie exekútora, ktorému je návrh určený,

  • označenie toho, kto robí návrh,

  • označenie ktorej veci sa týka, čo sleduje,

  • musí byť podpísaný a datovaný,

  • musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, uvedenie dátumu narodenia, prípadne rodného čísla, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva

 • Čo môže byť exekučným titulom?

  Podľa zákona možno vykonať exekúciu na podklade:

  • vykonateľného rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,

  • rozhodnutia orgánov Európskej únie,

  • cudzieho exekučného titulu,

  • notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

  • vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,

  • osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,

  • vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,

  • platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,

  • vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

  • iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,

  • pokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

 • Čo vymáha exekútor?

  • presne určenú výšku pohľadávky - istinu, úroky, pokuty a penále v prípadoch, keď sú priznané súdom),

  • trovy konania (súdny poplatok, trovy dôkazov, odmena advokátovi a pod. v prípadoch, keď sú priznané súdom),

  • trovy exekúcie,

  • trovy exekučného konania

 • Kto je oprávnený a kto je povinný?

  Oprávnený je ten, kto podal návrh na začatie exekučného konania. Povinný je osoba, ktorú oprávnený označil v návrhu za povinného, to znamená dlžník, žalovaný, odporca.

 • Kto platí trovy exekúcie?

  Trovy exekúcie v plnom rozsahu hradí povinný. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy hradí oprávnený. Ak bude exekúcia zastavená z viny oprávneného, môže súd uložiť, aby trovy zaplatil oprávnený.

 • Akými spôsobmi vymáha exekútor pohľadávku oprávneného?

  • zrážkami zo mzdy,

  • prikázaním pohľadávky,

  • predajom hnuteľných vecí,

  • predajom cenných papierov,

  • predajom nehnuteľnosti,

  • predajom podniku

 • Ako prebieha vymáhanie výživného?

  • vymáha sa bežné a dlžné výživné určené rozhodnutím súdu,

  • konania na vymoženie výživného sú oslobodené od súdnych poplatkov,

  • exekúcia sa vykonáva okrem spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky aj zadržaním vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu,

  • pri nevymožiteľnosti výživného exekútor vydá na požiadanie potvrdenie pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a oprávnená alebo oprávnený môže požiadať o vyplatenie náhradného výživného, viac na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • Kedy sa exekúcia zastaví?

  • ak ju súd zastaví,

  • ak oprávnený podá návrh na zastavenie,

  • ak exekútor vymôže vymáhaný nárok